Luxusní hotel v Ostravě Hotel Palác Elektra*** Pohodlné a kompletně zařízené apartmány
Největší resort ve střední Evropě Prosper Golf Resort Čeladná s dvěmi mistrovskými osmnácti jamkovými hřišti
Stáj v nádherné krajině Prosper Horse Ranch Čeladná zaměřená na rekreační ježdění ve westernovém stylu

VOP

 1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné podmínky „VOP“ tvoří součást smlouvy o poskytování služeb, tj. přístupu k internetu (dále jen „Smlouva“), kterou „objednatel“ uzavřel se společností Prosper Trading a.s., se sídlem Umělecká 305/1, 702 00  Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 47677791 (dále jen „poskytovatel“). Všeobecné podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při užívání a poskytování služeb, tj. přístupu k  internetu (dále jen „služeb“).

 1. Uzavření Smlouvy

Smlouvu lze dle aktuálních podmínek uzavřít po dohodě smluvním stran osobně podepsáním v sídle poskytovatele nebo doručením podepsaného vyhotovení prostřednictvím České pošty, s. p.

 1. Obsah Smlouvy

Obsah Smlouvy, resp. vzor smlouvy, je k dispozici na www.prosper-trading.cz.  V případě rozporu mezi Smlouvou a těmito všeobecnými podmínkami mají přednost ustanovení Smlouvy.

 1. Zahájení poskytování služeb

Služba je zahájena v co nejkratší lhůtě, ve které je to s přihlédnutím k technickým a obchodním podmínkám možné, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, tak nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy. Účinnost smlouvy nastává dnem zahájení poskytování služeb.

 1. Doba trvání Smlouvy, ukončení smlouvy
 1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou nebo neurčitou. Doba trvání Smlouvy je zpravidla uvedena ve Smlouvě či jejím dodatku.
 • Na dobu určitou:

Nedá-li objednatel vědět poskytovateli nejpozději 30 dnů předem, že chce Smlouvu ukončit k  datu, kdy uplyne sjednaná doba jejího trvání, automaticky se a prodlužuje o jeden rok.

 • Na dobu neurčitou:

Obě smluvní strany jsou oprávněny ukončit tuto smlouvu písemnou výpovědí i bez udání důvodů. Výpovědní doba činí jeden (1) měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k doručení výpovědi druhé smluvní straně.

 1. Tuto smlouvu leze ukončit také písemnou dohodou obou smluvních stran.
 2. Objednatel může kdykoliv od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu.

 

 1. Změny Smlouvy
 1. změně údajů objednatele uvedených ve Smlouvě je nutné kontaktovat poskytovatele telefonicky na 595 133 637 nebo elektronicky na email prosper@prosper-trading.cz  do 14 dnů ode dne, kdy taková změna nastala, a doložit doklad, který ji osvědčuje.
 2. Poskytovatel se zavazuje zveřejňovat informace o změnách či ukončení Služeb zejména prostřednictvím písemných oznámení.
 3. Změnu Smlouvy poskytovatel oznámí objednateli zpravidla jeden měsíc přede dnem účinnosti změny Smlouvy.

 

 1. Specifikace služeb

 

 1. Poskytovatel poskytuje v objektu Palác Elektra, Umělecká 305/1, 702 00 Ostrava následující služby:
 • Přístup ke světové síti  INTERNET pomoci vnitřního rozvodu metalického vedeni. Jedna se o sdílené symetrické připojení 40Mbit/s.

Poskytovatel mimo výše uvedené neposkytuje žádné další služby, jako jsou příchozí, odchozí telefonní hovory, bezplatná tísňová volání, služby krátkých textových zpráv či multimediálních zpráv.

 1. Přístup ke světové síti internet je řešen prostřednictvím datové zásuvky (RJ45), poskytovatel neposkytuje objednateli žádné zařízení. Objednatel je odpovědný za instalaci, provoz a údržbu jeho zařízení případně dalšího vybavení potřebného pro přístup ke službám poskytovatele. Všechno zařízení objednatele musí splňovat právní a technické normy a obvyklé standardy a musí být provozováno v souladu s technickými předpisy a technickou specifikací uváděnou výrobcem zařízení. Objednatel nese odpovědnost za škody způsobené porušením těchto svých povinností.

 

 1. Objednatel se zavazuje provést na své straně veškerá opatření potřebná k zabránění zneužití služeb poskytovatele. Objednatel je odpovědný za následky takového zneužití, pokud k němu dojde, a poskytovatel je oprávněn postupovat dle bodu 4. tohoto článku.

 

 1. Objednatel se zavazuje využívat poskytované služby v souladu s platnými právními předpisy. Objednatel nesmí užít ani nesmí umožnit třetí osobě, a to ani z nedbalosti, užití služby k účelům, které jsou v rozporu s platnými právními předpisy. Užití služeb v rozporu s tímto odstavcem je považováno za zneužití služeb. Je-li podezření, že objednatel zneužívá služeb nebo neprovedl opatření potřebná k zabránění zneužití služeb jinou osobou a nesjedná nápravu ani na základě výzvy poskytovatele v jím stanovené lhůtě, je poskytovatel oprávněn Smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 7 dní ode dne doručení výpovědi objednateli.

 

 

 1. Omezení a přerušení poskytování Služeb

Poskytovatel je oprávněn okamžitě omezit či přerušit poskytování Služeb v  následujících případech:

 1. nastanou-li závažné technické nebo provozní důvody, zejména hrozí-li nebo dojde-li k narušení bezpečnosti a integrity sítě
 2. nastane-li krizový stav, živelní pohroma nebo ohrožení bezpečnosti státu;
 3. na základě zákona nebo rozhodnutí soudního či správního orgánu.

 

 1. Cena a platební podmínky

 

 1. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pak poskytovatel účtuje za poskytnuté Služby měsíční paušální částku ve výši 1.500,- Kč bez DPH, k této částce bude přičteno DPH v příslušné výši. Cenu za Službu jsou účtovány ode dne zahájení služby.
 2. Cena služeb se hradí na základě faktury vystavené poskytovatelem vždy k prvnímu (1.) dni daného kalendářního měsíce se splatností faktury 14 dní ode dne vystavení faktury.
 3. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené faktury, je poskytovatel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
 1.  Reklamace

 

 1. Objednatel má právo uplatnit reklamaci na vyúčtování ceny nebo na poskytovanou službu v souladu s platnými právními předpisy. Reklamaci je třeba uplatnit buď
 1. písemně na adrese sídla poskytovatele, tj. Prosper Trading a. s. , Umělecká 305/1, 702 00  Ostrava – Moravská Ostrava, nebo
 2. telefonicky na tel. č. +420 595 133 637, nebo
 3. prostřednictvím e-mailu na prosper@prosper-trading.cz.
 4. Reklamaci na vyúčtování ceny nebo služby je objednatel oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování ceny za poskytnutou službu nebo dodání služby, jinak právo zanikne.

 

 1. Podání reklamace nemá odkladný účinek na povinnost úhrady vyúčtovaných cen za poskytnuté služby a účastník je povinen zaplatit účtovanou částku za poskytnuté služby v plné výši do stanoveného data splatnosti.
 2. Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci na vyúčtování ceny nebo na poskytování služby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace.
 3. V případě, že bude reklamace shledána oprávněnou, bude objednateli vrácen přeplatek nebo již zaplacená cena účtovaná za vadně poskytnutou službu, a to nejpozději do 1 měsíce od vyřízení reklamace.
 4. Nebude-li objednatel s řešením reklamace souhlasit, může do jednoho (1) měsíce od vyřízení reklamace uplatnit námitky proti vyřízení reklamace u Českého telekomunikačního úřadu.
 5. Poskytovatel neodpovídá objednateli za jakoukoli újmu (ať už skutečnou škodu, ušlý zisk, či jinou újmu), která mu vznikne v důsledku omezení, přerušení, neposkytnutí, vadného poskytnutí či nedodržení úrovně kvality služeb.
 6. Poskytovatel neodpovídá za újmu, která vznikne jako důsledek překročení meze kapacity, poruchy, opravy nebo údržby komunikační sítě či její části, ani za ušlý zisk, ztrátu obchodních zakázek a dodávek.
 7. Poskytovatel odpovídá pouze za škodu, která vznikla hrubým porušením povinností vyplývajících ze Smlouvy a těchto podmínek, pokud k takovémuto porušení došlo úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí zaměstnanců nebo zástupců poskytovatele. V případě neposkytnutí služeb dle Smlouvy je odpovědnost poskytovatele vůči zákazníkovi omezena na povinnost odstranit urychleně závadu.

 

 1. Bezpečnost, ochrana soukromí a dat objednatele

 

 1. Poskytovatel nezpracovává na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – GDPR žádné provozní údaje, jimiž jsou zejména údaje o datových přenosech ani lokalizační údaje, jimiž se rozumí jakékoli údaje zpracovávané v síti elektronických komunikací, které určují zeměpisnou polohu koncového zařízení objednatele veřejně dostupné služby elektronických komunikací.

 

 1. Poskytovatel neposkytuje veřejně dostupnou telefonní službu, z toho důvodu nevyžaduje rozhodnutí objednatele o uvedení jeho osobních či identifikačních údajů v účastnickém seznamu v souladu s §41, odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Poskytovatel zpracovává osobní údaje objednatelů v souladu s platnými právními předpisy, pouze v rozsahu identifikačních a osobních údajů nutných pro uzavření Smlouvy.

 

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

 1. Bude-li některé ustanovení všeobecných podmínek či Smlouvy shledáno neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, zákonnost a vynutitelnost ostatních ustanovení všeobecných podmínek či Smlouvy.
 2. objednatel je povinen nahlásit poskytovateli své kontaktní telefonní číslo a dále svou kontaktní e-mailovou adresu. Poskytovatel má právo přednostně používat pro komunikaci s objednatelem nahlášenou e-mailovou adresu objednatele, a to i pro doručování písemností. Pokud objednatel neoznámí poskytovateli změnu e-mailové adresy, má se za to, že bylo doručeno řádně, bylo-li doručeno na naposledy evidovanou e-mailovou adresu objednatele.
 3. Písemnosti poskytovatele, které jsou doručovány prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, jsou zasílány na adresu místa podnikání/ sídla objednatele, která je uvedena ve Smlouvě, nebo na jinou adresu, kterou si k tomuto účelu zvolí.
 4. Smlouva se řídí právními předpisy ČR a je uzavírána v českém jazyce.
 5. Případné spory vzniklé při poskytování služeb řeší poskytovatel primárně dohodou. Není-li to možné, postupuje se při řešení sporů podle příslušných ustanovení právních předpisu ČR.
 6. Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2021.

 

17.02.2021 Zpět