Luxusní hotel v Ostravě Hotel Palác Elektra*** Pohodlné a kompletně zařízené apartmány
Největší resort ve střední Evropě Prosper Golf Resort Čeladná s dvěmi mistrovskými osmnácti jamkovými hřišti
Stáj v nádherné krajině Prosper Horse Ranch Čeladná zaměřená na rekreační ježdění ve westernovém stylu

Smlouva o poskytování služeb VZOR

Smlouva o poskytování služeb – internet

 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se

 

PROSPER TRADING  a. s.

se sídlem Umělecká 305/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 47677791, DIČ: CZ47677791

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 911

zastoupena paní Ing. Halinou Glajcarovou, prokuristkou

bankovní spojení: 2663661001/5500

dále jen „poskytovatel

 

a

 

Název:

se sídlem:

IČ: 

Zastoupení:

bankovní spojení:  

Kontaktní údaje:

dále jen „objednatel

 

 

dále označováni také jako smluvní strany, dohodli, že podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají tuto smlouvu za níže uvedených podmínek:

 

Článek I.

Předmět plnění

1.1      Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout objednateli přístup ke světové síti  INTERNET pomoci vnitřního rozvodu metalického vedeni. Jedna se o sdílené symetrické připojení 40Mbit/s. Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli za řádně poskytnuté služby níže sjednanou cenu.

 

 

 

Článek II.
Místo plnění

2.1      Místem plnění předmětu smlouvy je Palác Elektra, Umělecká 305/1, 702 00  Ostrava – Moravská Ostrava.

 

 

Článek III.

Smluvní cena a platební podmínky

 1.  
 2.  
 3.  
  1. Smluvní strany se dohodly na ceně za řádně poskytnuté služeb:
 • Internet: jako měsíční paušální poplatek ve výši ………………,- Kč + příslušná výše DPH.

 

 1. Platba za poskytnuté služby bude prováděna vždy k 1. dni daného měsíce na základě faktury vystavené poskytovatelem se splatností 14 dní ode dne vystavení faktury.
 2. Fakturované částky budou hrazeny bezhotovostně, a to bankovním převodem na účet poskytovatele uvedený v této smlouvě, nebo na účet poskytovatele dodatečně písemně oznámený objednateli, a to nejpozději ke dni doručení faktury.
 3. Faktura se považuje za zaplacenou dnem připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele.
 4. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené faktury, je poskytovatel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
 5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, za jejíž nedodržení je smluvní pokuta vymáhána a účtována.

 

 

Článek IV.

Další podmínky plnění předmětu smlouvy

4.1      Poskytovatel je povinen poskytovat služby sjednané v této smlouvě řádně, včas, s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, přičemž je povinen sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele.

4.2      Poskytovatel se zavazuje oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil v průběhu plnění této smlouvy a které mohou mít vliv na plnění předmětu této smlouvy.

4.3      Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli potřebné podklady a nezbytnou součinnost k plnění předmětu této smlouvy a umožnit za účelem provádění předmětu plnění přístup pracovníkům poskytovatele do svých objektů a k příslušnému hardwaru a softwaru pod správou objednatele.

4.4      Bez písemného svolení poskytovatele, nemůže objednatel poskytovat službu připojení k internetu třetí osobě.

4.5       Objednatel je povinen zajistit ochranu připojovaných prvků proti zneužití (antivir, antispam, adware, firewall) a proti přepětí.

 

 

 1.  
 2.  

Článek V.

Platnost smlouvy

 

 1.  

5.1      Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti ke dni ……………… .

5.2       Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou / neurčitou.

5.3      Obě smluvní strany jsou oprávněny ukončit tuto smlouvu písemnou výpovědí i bez udání důvodů. Výpovědní doba činí jeden (1) měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k doručení výpovědi druhé smluvní straně.

5.4      Tuto smlouvu leze ukončit také písemnou dohodou obou smluvních stran.

 1.  
 2.  

 

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

 1.  
 1.  
  1.  
  2. www.prosper-trading.cz.

 

6.2 Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.

6.3 Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6.4         Tato smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

 

 

V Ostravě dne ……………………….

 

 

 

 

……………………………………………………                                                          ……………………………………………………

              Poskytovatel                                                                                               Objednatel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.02.2021 Zpět