Luxusní hotel v Ostravě Hotel Palác Elektra*** Pohodlné a kompletně zařízené apartmány
Největší resort ve střední Evropě Prosper Golf Resort Čeladná s dvěmi mistrovskými osmnácti jamkovými hřišti
Stáj v nádherné krajině Prosper Horse Ranch Čeladná zaměřená na rekreační ježdění ve westernovém stylu

Oznámení o uložení projektu fúze do sbírky listin a upozornění pro věřitele a akcionáře zúčastněných

Společnost PROSPER TRADING a.s. se sídlem Umělecká 305/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 476 77 791, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 911, jako nástupnická společnost, i za zanikající společnost  QUIRIT ALFA, a.s. se sídlem Umělecká 305/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 278 22 575, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3473 (zúčastněné společnosti), v souladu s ustanovením § 33 a § 33a zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění:

 

  • o z n a m u j e , že byl do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka číslo 911 a číslo 3473, uložen PROJEKT fúze sloučením zúčastněných společností ze dne 10.5.2019;
  • u p o z o r ň u j e   věřitele na jejich práva podle § 35 až 39 zákona č. 125/2008 Sb., zejména na jejich právo přihlásit své nesplatné pohledávky ve lhůtě 6 měsíců ode dne účinnosti přeměny vůči třetím osobám a právo požadovat poskytnutí dostatečné jistoty či zajištění. Za podmínek daných zákonem mají věřitelé právo na zajištění svých pohledávek ještě před zápisem přeměny do obchodního rejstříku. Vlastníci vyměnitelných a prioritních dluhopisů a vlastníci jiných účastnických cenných papírů než akcií, s nimiž jsou spojena zvláštní práva, získávají nabytím účinnosti přeměny vůči nástupnické společnosti stejná práva, jaká měli vůči emitentovi,

 

  • u p o z o r ň u j e   akcionáře zúčastněných společností, že v sídle každé ze zúčastněných společností je pro akcionáře ode dne zveřejnění tohoto oznámení k nahlédnutí:
  1. projekt fúze sloučením
  2. účetní závěrky obou zúčastněných společností za poslední tři účetní období,
  3. konečné účetní závěrky obou zúčastněných společností a zahajovací rozvaha nástupnické společnosti,

Společnost vydá každému akcionáři, který o to požádá, bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených sub a) až c).

PROSPER TRADING a.s.

QUIRIT ALFA, a.s.

 

 

15.05.2019 Zpět